Uncategorized

Διαγωνισμός υπογεγραμμένης φανέλας Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Ο νικητής του διαγωνισμού  είναι ο/η:

Tania Lougani

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία GSA SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ και τον διακριτικό τίτλο GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Φαβιέρου 7 και Ανδριανείου με Α.Φ.Μ. 800770961 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας διοργανώνει κλήρωση με τίτλο «Διαγωνισμός Αθηναίου)»
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στην Κλήρωση θα ακυρωθεί άμεσα και δεν θα υπάρξει κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιοδήποτε δώρου. Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη χρήση του δικαιώματος παραλαβής των αντίστοιχων δώρων από τους νικητές αναφέρονται ρητά στην παρακάτω παράγραφο 6.
 3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Κλήρωση οι εργαζόμενοι της εταιρείας GSA SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
 4. Θα κληρωθούν 1 τυχερός  ο οποίος θα κερδίσει  ένα εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δώρων – 1 φανέλα για το Διαγωνισμό υπογεγραμμένης φανέλας Εθνικής ομάδας μπάσκετ  της εταιρείας GSA SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Ο νικητής θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται την κλήρωσή του με email. Η επιβεβαίωση της παραλαβής με email σηματοδοτεί χρονικά την οριστική απόκτηση της ιδιότητας του νικητή της κλήρωσης. Ουδεμία περαιτέρω ανάγκη ή δαπάνη νικητή πέρα από όσες ρητά αναλαμβάνονται δυνάμει των παρόντων καλύπτεται στα πλαίσια της κλήρωσης.
 5. Οι παροχές και τα δώρα, όπως αυτά θα καθοριστούν από την εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ δύναται να τροποποιηθούν εάν οι συνθήκες το απαιτούν, για λόγους καλύτερης οργάνωσης, ανάλογα της διαθεσιμότητας ή/και εξαιτίας γεγονότος που είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της.
 6. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης και ειδοποίηση των νικητών η εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη. Η εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει και ουδεμία ευθύνη θα φέρει για καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αναβολές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (υλική, ηθική, σωματική) τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων άμεσα ή έμμεσα και εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο με το δώρο ή οφειλόμενη στην χρήση του, δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το εν λόγω δώρο, ούτε θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση διαπράξεως απάτης από οποιονδήποτε τρίτο ή συμμετέχοντα ή νικητή.
 7. Ο νικητή του δώρου θα ανακηρυχθεί μετά από κληρώση που θα διενεργηθεί στις 13/9/2019 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, παρουσία του νόμιμου δικηγόρου και εκπροσώπου της Λεωνίδα Χαμόδρακα. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον έλεγχο της νομιμότητας της κλήρωσης και θα ελέγχει με βάση τις καταστάσεις που θα έχει στα διάθεση της την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής στις κληρώσεις του ατόμου που θα κληρωθεί. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GSASportApparel/, όπου θα υπάρχουν και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής.

8.Ο νικητής που θα αναδειχτεί θα ενημερωθεί από την εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ με ανακοίνωση στο περιβάλλον της προσωπικής τους σελίδας στο δικτυακό τόπου κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com εντός μιας (1) ημέρας από τις 11.00 έως τις 16.00, μετά την κλήρωση.

Η προσπάθεια ειδοποίησής των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου και με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον νικητή που έχει διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών και δη όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το έχουν δηλώσει ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει 1 ημέρα από την ημερομηνία της κλήρωσης, για τους νικητές και κάποιος εξ αυτών δεν έχει αποδεχθεί εγγράφως (email) το δώρο του για οποιοδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραλαβής του αυτόματα χάνεται χωρίς ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δηλώσει ρητά και εγγράφως, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή προσωπικό μήνυμα στην σελίδα της εταιρείας στο δικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com ότι αδυνατεί για δικούς του αποκλειστικά λόγους την αποδοχή του δώρου, η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης του δώρου στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή της κλήρωσης.
 2. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Οι νικητές θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους από το κατάστημα στην Μεταμόρφωση οδός Φαβιέρου 7 και  από εκπρόσωπο της εταιρείας GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ
 3. Η εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της κλήρωσης, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτής, να μεταβάλει τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας, να ματαιώσει ή αναβάλει την Κλήρωση με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GSASportApparel/.

Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. H εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ δεν φέρει ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.
 2. Η εταιρεία GSA SPORT ΜΟΝ. ΙΚΕ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την κλήρωση, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
 3. Η συμμετοχή στην κλήρωση αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 4. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στον δικηγόρο Λεωνίδα Χαμόδρακα, Αθήνα και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Κλήρωσης στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/GSASportApparel/.
 5. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα κλήρωση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.