Αγαπητέ πελάτη / συνεργάτη,

Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, γνωστός ως GDPR, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

Ο σεβασμός του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για το GEPAWORLD ΜΟΝIKE. Η Εταιρεία συμμορφώνεται αυστηρά με μια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ εφαρμόζει επίσης σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων και δεν συλλέγει πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή ιδρύματα ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισής μας με τις παραμέτρους που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα θέλαμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων μας. Διαβάστε και κατανοήστε τα παραπάνω. Διαφορετικά, μετά την παραπάνω ημερομηνία, εάν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE, στείλτε μας ένα email στο [email protected] ζητώντας τη διαγραφή των στοιχείων σας.